Výzvy IROP

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 10. 03. 2022

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov: 118 835,82 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 25. 04. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 25. 05. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 25. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Výzva IROP-CLLD-ABW9-511-003stiahnúť

Prílohy výzvystiahnúť

Prílohy žiadosti o poskytnutie príspevkustiahnúť

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľastiahnuť

Výška žiadaného príspevku po uzavretí jednotlivých hodnotiacich kôlstiahnuť

sie kysuce

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach:

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 13. 12. 2021

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov: 23 110,00 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 14. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 14. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 14. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Výzva IROP-CLLD-ABW9-512-001stiahnuť

Prílohy výzvystiahnuť

Prílohy žiadosti o poskytnutie príspevkustiahnuť

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľastiahnuť

Výška žiadaného príspevku po uzavretí jednotlivých hodnotiacich kôlstiahnúť

Aktivita

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2021

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov: 176 134,32 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 24. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 24. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Výzva IROP-CLLD-ABW9-512-002stiahnuť

Prílohy výzvystiahnuť

Prílohy žiadosti o poskytnutie príspevkustiahnuť

Príručka pre realizátora stratégie a Príručka pre užívateľastiahnuť

Výška žiadaného príspevku po uzavretí jednotlivých hodnotiacich kôlstiahnúť