O nás

Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom napĺňania stanovených cieľov. Občianske združenie vzniklo na základe iniciatívy verejného a súkromného sektora. Občianske združenie bolo registrované na Ministerstve Vnútra Slovenskej republiky 27.11.2013. Členmi občianskeho združenia sú obce: Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Olešná, Podvysoká, Raková, Staškov a Zákopčie.

Úsilie zástupcov samospráv o úplné riešenie problémov regiónov ukázala, že nastal čas, aby sa spolupráca v rámci regiónu rozšírila na ďalšie dva sektory – súkromný a neziskový, ktoré sú organickou súčasťou života regiónu, nositeľom hodnôt a hnacím motorom hospodárstva regiónu. Podnet na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce vyšiel v prvom rade od zástupcom obcí postupne sa k nim pridali aj zástupcovia neziskového a podnikateľského sektoru. Starostovia informovali o tejto iniciatíve svojich občanov hlavne na obecných zastupiteľstvách kde bola možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi obce.

Následne sa zástupcovia sektorov stretli a spoločne sa snažili nájsť cestu, ktorou by sa mal mikroregión uberať. Zhodli sa na tom, že hlavným cieľom O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce bude zlepšenie života ľudí mikroregiónu, a to hlavne podporením hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento cieľ chce O.Z. MAS Krajšie Kysuce uskutočniť prostredníctvom rôznych aktivít a to: zefektívnenie trhu práce, presadzovanie opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia  práv obcí, riešenie regionálnych problémov, rozvoj efektívnej samosprávy obcí, vytvorenie podmienok na spoločné podnikanie, zabezpečenie dôslednej ochrany prírody, obnova dedín, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských tradícií, vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram.

Cieľom O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce je zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja, ako aj zvýšenie kvality života obyvateľov využitím miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu.

Predmetom činnosti je:

 • Rozvíjanie kultúrneho a spoločenského života v obciach
 • Zachovanie miestnych tradícií a kultúrnych záujmov
 • Ochrana kultúrnych hodnôt a kultúrnych pamiatok
 • Zachovanie prírodných hodnôt
 • Rozvíjanie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja obci
 • Podpora občianskych iniciatív
 • Podpora vyučovacieho procesu
 • Podpora talentovaných detí a občanov
 • Rozvíjanie cestného ruchu
 • Podpora ochrany zdravia
 • Podpora podnikania a služieb

Geografická špecifikácia územia pôsobnosti MAS Krajšie Kysuce

O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce tvorí 7 obcí nachádzajúcich sa v severozápadnej časti Slovenska, v Kysuckom podolí, spadajúcich pod Žilinský kraj, okres Čadca. Rozloha mikroregiónu siedmych obcí tvorí oblasť s veľkosťou 181,84 km2. Územie sa rozprestiera juhozápadne od okresného mesta Čadca.

Hustota obyvateľstva na km2 je 115,80. Všetky obce patria do skupiny vidieckych obcí podľa usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka, ktoré v tejto súvislosti odkazuje na definíciu OECD, kde základom je obec s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km2.

Celkový počet obyvateľov podľa aktuálnych údajov zo Štatistického úradu z roku 2014 je         16 202. Priemerná nadmorská výška je 528 m. n. m.

Reliéf je prevažne kopcovitý. Je rozčlenený na jednotlivé geomorfologické celky, riečne doliny, chrbty a rôzne iné geomorfologické tvary. Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha regiónu a nadmorská výška. Územie je súčasťou širšej oblasti ležiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych vplyvov, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát vystriedajú vzduchové hmoty rozličných vlastností. Územie patrí do klimatickej oblasti – mierne teplá, vlhká, vrchovinová a čiastočne mierne chladná klimatická oblasť.

Obce patriace do O.Z. Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce sa vždy snažili o využitie miestnych a vonkajších zdrojov na rozvoj územia. Od roku 2000 jednotlivé obce využili:

 • štátne dotácie a vlastné zdroje na výstavbu vodovodu,
 • štátne dotácie na ochranu územia pred vnútornými vodami a minimalizáciu negatívnych účinkov dažďových vôd,
 • miestne a Európske zdroje na rekonštrukciu obecnej hasičskej zbrojnice,
 • štátne dotácie, úvery a miestne zdroje na výstavbu nájomných bytov,
 • štátne dotácie na uzavretie a rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu,
 • miestne zdroje na rekonštrukciu miestnych komunikácií,
 • štátne dotácie a miestne zdroje na rekonštrukciu kultúrneho domu,
 • štátne dotácie a miestne zdroje na vybudovanie detského ihriska,
 • európske fondy, štátne dotácie a vlastné, resp. iné zdroje (napr. Krajský školský úrad) na výstavbu, rekonštrukciu a nadstavbu materských a základných škôl,
 • európske a miestne zdroje na rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií a chodníkov,
 • štátne dotácie a miestne zdroje na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenie,
 • miestne a štátne zdroje na rekonštrukciu budovy obecného úradu,
 • štátne dotácie a miestne zdroje na opravu a rekonštrukciu domu smútku,
 • Európske fondy, štátne dotácie, vlastné dotácie na výstavbu Areálu kultúry, oddychu a športu,
 • vlastné zdroje na výstavbu troch autobusových zastávok,
 • miestne zdroje na vybudovanie chodníkov v cintoríne.

Obce využili miestne zdroje a štátne dotácie nielen na rozvoj infraštruktúry, ale aj na rozšírenie knižného fondu v miestnych knižniciach, na vydávanie publikácií o obciach, na udržiavanie a oživovanie kultúrnych a folklórnych tradícií, ako i na organizovanie festivalov, športových a spoločenských aktivít.