Aktuality

Deň otvorených dverí MAS Krajšie Kysuce

Výzva IROP – Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 10. 03. 2022 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 118 835,82 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 25. 04. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 25. 05. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 25. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/

Výzva IROP – Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 15. 12. 2021 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 176 134,32 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 24. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 24. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/

Výzva IROP – Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 13. 12. 2021 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 23 110,00 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 14. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 14. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 14. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/