Aktuality

Mierový beh

Cez územia MAS Krajšie Kysuce pôjde „Mierový beh“. Organizátori nás vyzvali na spoluprácu pri odovzdávaní pochodne zástupcom Českej republiky. V obci Klokočov, na ihrisku Základnej školy, sa dňa 27.05.2024 od 16:00 uskutoční podujatie, ktoré sprevádza tento beh. Organizátori zabezpečia program pre deti, MAS Krajšie Kysuce zabezpečí sprievodný program pre všetkých a občerstvenie. Kto má záujem môže sa pridať k bežcom, ktorí prídu od smeru Semeteš – Turzovka – Korňa – Klokočov (ihrisko pri Základnej škole). Po sprievodnom podujatí sa pobeží, resp. nastane presun na štátnu hranicu SR – ČR, hraničný prechod Klokočov – Bíla, kde zástupcovia MAS Krajšie Kysuce odovzdajú o 17:30 pochodeň českým zástupcom Mierového behu. Bližšie informácie o Mierovom behu nájdete na stránke https://www.peacerun.org/sk/

Budeme radi ak sa podujatia zúčastníte, či už ako bežci alebo ako návštevníci bez „bežeckého výkonu“

Mierový beh – leták

A

Ponuka pracovného miesta Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce

Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce, Raková 1045 ponúka voľné pracovné miesto počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. 

Pracovná pozícia: projektový manažér

Miesto výkonu práce: Raková 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky.

Mzda: 1709€ brutto, plný úväzok

Bližšie informácie: Mgr. Anton Heglas, tel.: 0905609130

g

Vyhlásenie o poukazaní 2% dane

Naše občianske združenie Krajšie Kysuce je zapísané do zoznamu združení, ktorým môžu daňové subjekty poukázať 2% alebo 3% z daní z príjmov. Tieto finančné prostriedky môžeme využiť na činnosť podľa stanov, teda na propagáciu a rozvoj nášho územia.

Tlačivo k Vyhláseniu o poukazaní podielu zaplatenej dane

a

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoPr s kódom IROP-CLLD-ABW9-511-003

Bližšie informácie nájdete v sekcii „Výzvy IROP“

A

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoPr s kódom IROP-CLLD-ABW9-512-002

Bližšie informácie nájdete v sekcii „Výzvy IROP“

A

Predčasné uzavretie výzvy

MAS Krajšie Kysuce pristúpila k predčasnému uzavretiu výzvy s kódom IROP-CLLD-ABW9-512-001. Predčasné ukončenie výzvy je k dátumu 28.11.2022, rozhodnutie schválené 10.11.2022. Predčasné uzavretie výzvy je z dôvodu presunu finančných prostriedkov do iných výziev vyhlásených MAS Krajšie Kysuce.

.

Deň otvorených dverí MAS Krajšie Kysuce

Dňa 24.06.2022 sa uskutočnil Deň otvorených dverí MAS Krajšie Kysuce spojený so športovým podujatím detí všetkých základných škôl z územia MAS. Zástupcovia MAS, členovia, návštevníci sa stretli, aby mali možnosť viesť diskusie o aktivitách MAS, jej smerovaní v súčasnom a ďalšom období. Riešili sa projekty, ktoré môže MAS realizovať. Deti základných škôl súťažili v jednotlivých kategóriach vo vybíjanej, skok z miesta a beh na 60 m. Prví traja v jednotlivých kategóriach boli odmenení medailou.

Deň otvorených dverí sa stretol s veľkým úspechom u členov, návštevníkov, skôl, ktoré sa zapojili. Poztívne ohlasy znamenajú pre MAS, že sa môže pustiť do ďalších aktivít a zároveň je požiadavka na organizovanie obdobného podujatia so zapojením škôl. Hlavný cieľ MAS dostať sa do povedomia verejnosti v obciach patriacich do územia bol úspešne zvládnutý. Ďakujeme všetkým za účasť

Výzva IROP – Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 10. 03. 2022 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 118 835,82 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 25. 04. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 25. 05. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 25. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/

Výzva IROP – Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 15. 12. 2021 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 176 134,32 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 24. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 24. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/

Výzva IROP – Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

MAS Krajšie Kysuce vyhlásila dňa 13. 12. 2021 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu IROP, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje 23 110,00 EUR
 • Uzavretia 1. hodnotiaceho kola 14. 01. 2022
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola 14. 02. 2022
 • Uzavretie ďalších hodnotiacich kôl vždy k 14. dňu príslušného mesiaca do vyčerpania alokácie

Podrobnosti k výzve sa nachádzajú na stránke MAS Krajšie Kysuce v záložke Výzvy IROP http://krajsiekysuce.sk/vyzvy-irop/